direct naar inhoud van 1.7. Beoordeling
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Tophockeycomplex Tilburg
Status: vastgesteld

1.7. Beoordeling

Het plangebied is geheel gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur. Het bestemmingsplan heeft daarom gevolgen voor de Ecologische Hoofdstructuur.

In de Verordening ruimte 2012 zijn in hoofdstuk 4, regels opgenomen aangaande de ecologische hoofdstructuur.

Op grond van artikel 4.9 van de Verordening ruimte is wijziging van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur mogelijk ten behoeve van een individuele, kleinschalige ingreep die leidt tot een versterking van de ecologische hoofdstructuur in het desbetreffende gebied. Daaraan zijn de volgende voorwaarden verbonden: het moet gaan om een beperkte aantasting, de ingreep leidt tot een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de ecologische waarden van het gebied, alternatieven moeten afgewogen zijn en er moet voldaan zijn aan het beginsel van natuurcompensatie zoals vereist in artikel 4.11 van de Verordening ruimte.

Voorafgaand aan het bestemmingsplan heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met de provincie, waarbij alternatieve locaties besproken zijn o.a. locatie Prinsenhoef ten zuiden van de Bredaseweg en de locatie zuidoost zuidelijk van de Bredaseweg. De eerste locatie was niet aanvaardbaar voor de provincie en de tweede locatie was te ver weg voor de gemeente.

Uiteindelijk is ingestemd met de herontwikkeling van de twee hockeyverenigingen op de huidige locatie onder de voorwaarde dat de aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur zo beperkt mogelijk zou blijven in de zin van artikel 4.9 van de Verordening ruimte.

Daarbij is overwogen dat het grootste gedeelte van het plangebied al de bestemming voor sportdoeleinden heeft. Met de geplande uitbreiding worden kleine delen van de aangrenzende Ecologische Hoofdstructuur aangetast en stukjes toegevoegd. Sommige kleine delen van de Ecologische Hoofdstructuur zoals aangeduid op de plankaart van de Verordening ruimte vallen binnen de vigerende bestemming sport. In die zin is de huidige kaart van de Verordening niet juist en niet meer aangepast aan het onherroepelijke vigerende bestemmingsplan.

Onderhavig plan voorziet er tevens in de Ecologische Hoofdstructuur op die onderdelen aan te passen.

Vastgesteld is dat ten behoeve van de planontwikkeling 1,8 ha natuur zal moeten worden gecompenseerd. In het plangebied zelf wordt 0,32 ha gecompenseerd, 0,43 ha in de zuidrand van het landgoed Prinsenhoef en 1,05 ha in het nieuwe landgoed Leijkant.

Hiermee wordt er in ruime mate kwalitatief gelijkwaardige natuur(ontwikkeling) mogelijk gemaakt en planologisch geborgd.

1.7.1. Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ontvangen met betrekking tot de benodigde wijziging van de ehs en de voorgestelde natuurcompensatie.

1.7.2. Conclusie

In de toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan Landgoederenzone Bredaseweg, 1e herziening (tophockeycomplex) en in de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, wordt zorgvuldig onderbouwd dat aan de regels behorend bij een verzoek om wijziging van de ecologische hoofdstructuur wordt voldaan. Planologisch is dit op een juiste wijze doorvertaald in het bestemmingsplan Landgoederenzone Bredaseweg, 1e herziening (tophockeycomplex) dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de Verordening ruimte 2012.

Gelet op het voorgaande menen wij dat met het verzoek om herbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur aan de voorwaarden voor een herbegrenzing van artikel 4.9 is voldaan.