direct naar inhoud van Aanwijzing 1, t.a.v. uitbreiding intensieve veehouderij
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Maasdonk 2012
Status: vastgesteld

Aanwijzing 1, t.a.v. uitbreiding intensieve veehouderij

Aan de Bredestraat 23 te Geffen treedt de uitbreiding van de functieaanduiding 'intensieve veehouderij' die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan binnen het bouwvlak is aangebracht niet in werking.

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen
In artikel 1.2 lid 5 van de Verordening ruimte 2012 (Vr) is bepaald dat in geval meerdere bepalingen van deze verordening gelijktijdig van toepassing zijn, bij tegenstrijdigheid de meest beperkende bepaling geldt tenzij in de verordening uitdrukkelijk anders is bepaald.

Hoofdstuk 9 Intensieve Veehouderij (IV)
Aan de Bredestraat 23 is een intensieve veehouderij gevestigd. Op grond van de Vr is het bouwvlak Bredestraat 23 te Geffen gelegen in een gebied dat is aangeduid als 'extensiveringgebied'.
Artikel 9.2 Vr bepaalt onder andere dat een bestemmingsplan dat is gelegen in een extensiveringsgebied uitbreiding van een bestaande intensieve veehouderij niet toestaat.

Het bestemmingplan voorziet in de uitbreiding van de bestaande intensieve veehouderij aan de Bredestraat 23 doordat aan de oostzijde het vigerende bouwvlak wordt vergroot. Bij het ontwerp had deze uitbreiding niet de functieaanduiding intensieve veehouderij. In onze zienswijze van 21 juni 2012 hebben wij aangegeven dat een dergelijke uitbreiding niet mogelijk is.
Uit de bij het vaststellingsbesluit gevoegde stukken blijkt dat de vergroting nodig is vanwege een gerealiseerde sleufsilo en een te bouwen bedrijfsgebouw voor de niet-intensieve veehouderijtak. Ook uit ambtelijk overleg is dit gebleken.

Op basis van de ons ambtelijk toegezonden stukken blijkt dat bij de vaststelling de verbeelding zodanig is aangepast dat een deel van de uitbreiding ter plaatse van de sleufsilo alsnog is opgenomen in het object met de functieaanduiding 'intensieve veehouderij' door dit te vergroten.

Wij vinden het juist om een vergunde en gerealiseerde sleufsilo in het plan op te nemen. Dit dient dan wel zodanig te gebeuren, dat ander gebruik ten behoeve van de IV bijvoorbeeld voor de bouw van stallen, niet mogelijk is, omdat dit dan een verruiming van de mogelijkheden zou bieden in strijd met artikel 9.2 Vr.

Het is wellicht de intentie geweest de sleufsilo op zodanige wijze op te nemen, dat door de bestemmingsplanmethodiek geborgd is dat er geen mogelijkheden zijn om ter plaatse bebouwing op te richten ten behoeve van de intensieve veehouderij.
Uit de ons ter beschikking gestelde en te raadplegen stukken blijkt dit niet. Hiertoe zou namelijk naast de vergroting van de functieaanduiding IV een extra functieaanduiding opgenomen moeten zijn die in de regels terugkomt teneinde op deze locatie de reguliere gebruiksmogelijkheden van een bouwvlak te beperken tot het toelaten van een sleufsilo. Een dergelijke regeling is in de planregels niet aangetroffen.

Gelet op het voorgaande zien wij de vergroting van de functieaanduiding aan de Bredestraat 23 te Geffen als een uitbreiding van de bestaande intensieve veehouderij. Nu dit op grond van artikel 9.2 Vr niet is toegestaan is het niet wenselijk dat deze aanduiding in werking treedt.