direct naar inhoud van Aanwijzing 2, t.a.v. uitbreiding bouwvlak behorend bij 'intensieve veehouderij' Bredestraat 3 te Geffen
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Maasdonk 2012
Status: vastgesteld

Aanwijzing 2, t.a.v. uitbreiding bouwvlak behorend bij 'intensieve veehouderij' Bredestraat 3 te Geffen

Aan de Bredestraat 23 te Geffen treedt de uitbreiding van het bouwvlak die aan de oostzijde is opgenomen ten opzichte het geldende bestemmingsplan niet in werking, inclusief de binnen dat deel van het bouwvlak.opgenomen functieaanduiding 'intensieve veehouderij'.

Motivering

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen
In artikel 1.1 is de volgende begripsbepaling opgenomen:

40) intensieve veehouderij
agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en gericht is op het houden van dieren, zoals rundveemesterij, varkens-, vleeskalver-, pluimvee-, pelsdier-, geiten- of schapenhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen, met uitzondering van grondgebonden melkrundveehouderij.

De woorden "... of in overwegende mate...." leiden ertoe, dat een bedrijf met een beperkte niet grondgebonden (veehouderij-)tak in het kader van de regels van de Vr in hun geheel beschouwd en behandeld worden als een intensieve veehouderij (IV).

In artikel 1.2 lid 5 van de Verordening ruimte 2012 (Vr) is bepaald dat in geval meerdere bepalingen van deze verordening gelijktijdig van toepassing zijn, bij tegenstrijdigheid de meest beperkende bepaling geldt tenzij in de verordening uitdrukkelijk anders is bepaald.

Hoofdstuk 9 Intensieve Veehouderij
Aan de Bredestraat 23 is een intensieve veehouderij gevestigd. Op grond van de Vr is het bouwvlak Bredestraat 23 te Geffen gelegen in een gebied dat is aangeduid als 'extensiveringgebied'.
Artikel 9.2 Vr bepaalt onder andere dat een bestemmingsplan dat is gelegen in een extensiveringsgebied uitbreiding van een bestaande intensieve veehouderij niet toestaat.

Het bestemmingplan voorziet in de uitbreiding van de bestaande intensieve veehouderij aan de Bredestraat 23 doordat aan de oostzijde het vigerende bouwvlak wordt vergroot. In onze zienswijze van 21 juni 2012 hebben wij aangegeven dat een dergelijke uitbreiding niet mogelijk is.
Uit de bij het vaststellingsbesluit gevoegde stukken blijkt dat de vergroting nodig is vanwege een gerealiseerde sleufsilo en een te bouwen bedrijfsgebouw voor de niet-intensieve veehouderijtak. Ook uit ambtelijk overleg is dit gebleken.

Door middel van de gekozen bestemmingsplanmethodiek zou het oprichten van nieuwe bebouwing ten behoeve van de IV-tak hier niet toegelaten zijn. Ook het gebruik van bebouwing buiten het vlak met de functieaanduiding IV ten behoeve van IV zou niet aan mogelijk zijn.

Wij achten dit niet relevant, nu artikel 9.2 uitbreiding van intensieve veehouderijen in extensiveringsgebied niet toelaat. Gelet op het karakter van het bedrijf, is de niet-intensieve veehouderijtak ondergeschikt. De begripsbepalingen van de Vr leiden er dan zoals gezegd toe dat het gehele bedrijf beschouwd c.q. behandeld wordt als een IV-bedrijf. De regels van 9.2 achten wij dan ook onverkort van toepassing.

Gelet op het voorgaande zien wij de gehele vergroting van het bouwvlak aan de Bredestraat 23 te Geffen als een uitbreiding van de bestaande intensieve veehouderij. Dit is op grond van artikel 9.2 Vr niet toegestaan en wij achten het dan ook niet wenselijk dat het plan op dit onderdeel in werking treedt.