direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g1721Zweef-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen structuren

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Ecologische hoofdstructuur

ln verband met het bestemmingsplan Zweefvliegveld, Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode wordt de begrenzing van de structuur 'ecologische hoofdstructuur' als volgt gewijzigd:

  • Nabij Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode wordt deze structuur verwijderd.
2.2 Gemengd landelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Zweefvliegveld, Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode wordt de begrenzing van de structuur 'gemengd landelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • Nabij Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode wordt deze structuur toegevoegd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Zweefvliegveld Nistelrode, Bernheze