direct naar inhoud van Toelichting
vastgesteld

Toelichting

Hoofdstuk 1 Het gemeentelijk plan

1.1 Beschrijving van het plan

Het bestemmingsplan Zweefvliegveld, Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode is een herziening van het geldende bestemmingsplan en ziet op de vergroting van het bestaande zweefvliegveld. De uitbreiding is nodig voor de groei van het aantal leden, maar ook voor het afgeven van een verklaring Veilig gebruik luchthaven door de inspectie Leefomgeving en Transport. Deze verklaring kan nu nog niet worden afgegeven omdat de huidige afmetingen niet voldoende zijn voor alle (zweef)vliegactiviteiten. Deze verklaring kan nu niet worden afgegeven omdat de huidige afmetingen niet voldoende zijn voor alle (zweef)vliegactiviteiten. De provincie draagt daarom financieel bij aan het plan.

De Aeroclub wil de daarvoor noodzakelijke maatregelen voor het verkrijgen van de verklaring Veilig gebruik luchthaven combineren met een upgrading van het zweefvliegveld (uitbreiding van stalling (hangaar), het verbeteren van de ontsluiting en parkeren). Het bestemmingsplan Zweefvliegveld, Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode voorziet in deze plannen.

1.2 Afwijking van geldende Verordening ruimte

In het bestemmingsplan Zweefvliegveld, Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode is uitbreiding van de hangaar voorzien. In de Verordening ruimte is dit deel van het plangebied ecologische hoofdstructuur (ehs) opgenomen. De regels van de Verordening hebben hier als uitgangspunt de ontwikkeling en bescherming van natuur. De beoogde uitbreiding valt samen met deze ehs en is in strijd met de Verordening.

Vaststelling van het plan wordt mogelijk gemaakt na aanpassing van de grenzen van de ehs in de Verordening. Dit is gebaseerd op mogelijkheden die de Verordening ruimte bevat voor aanpassing van grenzen ten behoeve van bestemmingsplannen. Meer informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 3 Verordening ruimte.

Hoofdstuk 2 Herbegrenzing voor het plan Zweefvliegveld, Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode

2.1 Procedure

Het voornemen om ons te verzoeken de grenzen van de structuur 'ecologische hoofdstructuur' in de Verordening ruimte voor het gemeentelijk plan aan te passen heeft samen met het gemeentelijk ontwerpplan ter inzage gelegen van 12 mei tot en met 21 juni 2016. Gedurende deze termijn was het mogelijk te reageren op het aanpassen van de Verordening ruimte.

Tijdens deze periode zijn 75 zienswijzen waarvan 71 gelijkluidend ingediend.

2.2 Oordeel t.a.v. verzoek tot herbegrenzing

Wij hebben besloten over te gaan tot het aanpassen van de begrenzingen in de Verordening ruimte ten behoeve van het gemeentelijk plan.

In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan Zweefvliegveld, Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode en de daaraan ten grondslag liggende stukken wordt zorgvuldig onderbouwd dat aan de regels behorend bij een verzoek om wijziging van de ecologische hoofdstructuur op verzoek voor kleinschalige ingrepen wordt voldaan. Planologisch is dit op een juiste wijze door vertaald in het ontwerp van het gemeentelijk plan dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de Verordening ruimte.
In de volgende paragrafen gaan wij hier verder op in.

2.3 Overwegingen t.a.v. vereisten voor wijziging

Voorbeeld bij kleinschalige HB ehs

Wij hebben de activiteiten in onderlinge samenhang beoordeeld en geconstateerd dat de kwaliteit en kwantiteit van de ecologische hoofdstructuur in het gebied per saldo verbetert. Wij zijn van mening dat de gemeente voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de ontwikkelingen zoals voorzien in het bestemmingsplan wenselijk zijn en herbegrenzing van de ehs ter plaatse rechtvaardigen.
De in het bestemmingsplan opgenomen natuurcompensatie achten wij aanvaardbaar. De bestaande ehs die in het plangebied verloren gaat, wordt door de geplande herinrichting volledig gecompenseerd ter versterking van de bestaande ehs.


Afweging van alternatieven
Uit de toelichting bij het bestemmingsplan (pagina xx en xx) en het compensatieplan blijkt dat de alternatieven voor xxxx zijn afgewogen. Inbreiden en intensiveren versus uitbreiden en extensiveren; de functionaliteit van de nieuwe voorzieningen; de ontsluitingsmogelijkheden en de ligging van de ehs zijn daarbij betrokken.
In het plan is voldoende gemotiveerd waarom de afweging resulteert in de kleinschalige ingreep in de ehs.

Goede landschappelijke en natuurlijke inpassing
Op de bedrijfslocatie worden aanvullende maatregelen getroffen voor de natuurlijke inpassing en kwaliteitsverbetering van het landschap. De natuurlijke overgangen in de bosrand ten behoeve van soorten worden waar mogelijk behouden en versterkt.

Natuurcompensatie
Er is een anterieure overeenkomst inzake de ontwikkeling van xxxxxx gesloten, waarin onder meer de uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkelingen en de vereisten als bedoeld in de Verordening ruimte worden geborgd. Zowel de ingreep als de compensatie van de ehs zijn geregeld in het bestemmingsplan X. Hiermee is de duurzame instandhouding van de natuurcompensatie voldoende geborgd.

of als zienswijze notitie openbaar dan deze als bijlage opnemen en onderstaande tekst

De gemeente heeft bij de aanvraag om herbegrenzing de Zienswijzen notitie bestemmingsplan Zweefvliegveld, Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode meegestuurd. In deze nota zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord. Ook hebben wij de regels en toelichting van het vast te stellen plan ontvangen in verband met de wijzigingen die daarin aangebracht zullen worden naar aanleiding van de zienswijzen.

Wij constateren dat in de zienswijzennota de tegen het plan ingebrachte zienswijzen die betrekking hebben op de herbegrenzing ehs uitvoerig en zorgvuldig zijn beantwoord. Wij kunnen ons in de afwegingen, conclusies en aanpassingen van het plan vinden.

Wij constateren daarbij dat het plan naar aanleiding van de reacties zal voorzien in een vorm van compensatie die ook planologisch wordt veiliggesteld. In het plan wordt een bestemming Agrarisch met waarden - Leefgebied struweelvogels / Natuur en een voorwaardelijke verplichting opgenomen ter borging van de feitelijke realisatie en instandhouding van deze natuurbestemming. Het inrichtings- en beheerplan ??? is bovendien als bijlage bij de toelichting van het plan toegevoegd.

Samengevat komen wij tot de conclusie dat de ingebrachte zienswijzen geen reden zijn om het verzoek om herbegrenzing af te wijzen.

2.3.1 Financiële compensatie

Door dit bestemmingsplan wordt circa 1,45 hectare EHS verwijderd. De verwijderde EHS wordt, conform afspraak met de provincie Noord-Brabant, financieel gecompenseerd, conform artikel 5.6 lid 1 onder b. In verband met de beëindiging van het zweefvliegen op vliegbasis Eindhoven draagt de provincie financieel bij aan de compensatie in verband met de herbegrenzing door storting van 150.000 euro in het provinciaal fonds.

2.4 Overwegingen t.a.v. ingekomen reacties

Er zijn xxx zienswijzen ingediend die betrekking hebben op het voorgenomen verzoek tot aanpassing van de ehs in de Verordening ruimte.

Wij beschouwen de zienswijzen van

 • XXX

als mede gericht tegen de herbegrenzing van de ehs als gevolg van de in het bestemmingsplan opgenomen wegenstructuur.

Samenvatting zienswijzen
Het bestemmingsplan leidt tot onnodige aantasting van de ehs, die niet voldoende wordt gecompenseerd. De aantasting van de ehs is in strijd met de Vr omdat aan de voorwaarden van het nee-tenzij principe volgens artikel 5.3 van de Vr niet is voldaan. In het plan en bijlagen met betrekking tot natuur en compensatie ontbreken de beoordeling van het groot openbaar belang en is de vraag of er alternatieven zijn niet inzichtelijk gemaakt. Het verlies aan natuurwaarden als gevolg van externe effecten en de natuurcompensatie daarvan zijn niet inzichtelijk gemaakt.

Overwegingen
De gemeente heeft bij de aanvraag om herbegrenzing de ''Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan X" meegestuurd. Wij constateren dat in deze nota van zienswijzen de tegen het bestemmingsplan ingebrachte zienswijzen, die betrekking hebben op de herbegrenzing ehs uitvoerig en zorgvuldig zijn beantwoord.

Aanvullend hierop merken wij op dat .........................

Verder constateren wij dat het onderhavige bestemmingsplan voorziet in de noodzakelijke natuurcompensatie. In het bestemmingsplan en bijlagen wordt duidelijk aangegeven welke natuurwaarden verloren gaan als gevolg van de nieuwe wegen en bijbehorende voorzieningen en op welke wijze deze worden gecompenseerd.

Samengevat komen wij tot de conclusie dat de ingebrachte zienswijzen geen reden zijn om het verzoek om herbegrenzing af te wijzen.

Hoofdstuk 3 Verordening ruimte

De Verordening ruimte 2014 bestaat uit kaartmateriaal en regels die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden in een digitaal plan. Dit digitale plan kan in een kaartviewer in een internetbrowser bekeken en geraadpleegd worden. Een klik op de kaart maakt duidelijk welke structuren en aanduidingen met bijbehorende regels op die locatie gelden. Dit samenspel tussen kaarten en regels bepaalt welke normen een gemeente voor een bepaalde locatie moet hanteren bij het maken van een bestemmingsplan of bij het verlenen van een omgevingsvergunning die afwijkt van het geldende bestemmingsplan.
De kaarten maken dus deel uit van die normen en een wijziging van de kaarten betekent dat voor die locatie een andere norm gaat gelden. Bijvoorbeeld in plaats van de regels voor het gemengd landelijk gebied worden regels voor bestaand stedelijk gebied van toepassing.

Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen "algemeen verbindende voorschriften". Het gaat dan om wetten- en andere officiële regels, waaronder ook de provinciale Verordening ruimte valt. Ook tegen deze wijziging van de Verordening ruimte is daarom geen beroep mogelijk.

3.1 Bevoegdheid aanpassing grenzen

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de Verordening in acht moet nemen, zou het zonder aanpassingen van de kaart van de verordening niet mogelijk zijn om het bestemmingsplan Zweefvliegveld, Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode vast te stellen. Het plan zoals het er nu ligt is immers in strijd met de regels voor de ehs. Vaststelling is dus alleen mogelijk wanneer de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het plan er niet langer mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in de grenzen van de ehs in het kader van een gemeentelijk plan mogelijk te maken, bevat de verordening in artikel 5.5 een regeling waarbij wij onder voorwaarden deze grenzen kunnen wijzigen op verzoek.

In artikel 36.5 is de procedure hiervoor opgenomen. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe ehs-grenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van de ontwerp-bestemmingsplan.

3.2 Natuurcompensatie

Indien de ecologische hoofdstructuur aangepast moet worden ten behoeve van een plan, dient de aantasting van de natuur te worden gecompenseerd. Dit kan op de volgende manieren, een combinatie is ook mogelijk:

 • fysiek:
  Elders wordt door een initiatiefnemer nieuwe natuur gerealiseerd en in stand gehouden. Bij de berekening van de omvang van de compensatie wordt rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkelingstijd van de natuur die wordt aangetast. Omdat het enige tijd zal duren voor de nieuwe natuur 'volwassen' is, komt er een toeslag bovenop de oppervlakte aangetaste natuur.
 • financieel:
  Er wordt een berekening gemaakt van de kosten van compensatie en het bedrag dat hieruit volgt wordt gestort in een provinciaal Groenontwikkelfonds. Dit wordt gebruikt om gronden in de ehs aan te kopen en daar natuur te realiseren.

De voorschriften voor natuurcompensatie zijn te vinden in bijlage 1 "Relevante artikelen Verordening ruimte". In artikel 40 lid 4 Vr is een overgangsregeling opgenomen voor de wijze van compenseren. De volledige tekst van deze artikelen is opgenomen in de bijlage bij de toelichting.

3.3 Bijkomende wijzigingen

3.3.1 Wijziging van andere structuur door aanpassing ecologische hoofdstructuur

In de Verordening ruimte wordt de ruimtelijke hoofdstructuur gevormd door het bestaand stedelijk gebied, de ecologische hoofdstructuur, de groenblauwe mantel en het gemengd landelijk gebied. Deze structuren sluiten op elkaar aan en overlappen niet.

Dit betekent dat een wijziging in één van deze legenda-eenheden ook gevolgen heeft voor de aangrenzende structuur. Er kan niet volstaan worden met het verwijderen van de ehs, dit zou namelijk een 'witte vlek' in de kaart opleveren - er moet op die plek ook een nieuwe legendaeenheid aan worden toegekend. In deze 'afgeleide' wijzigingen wordt bij deze herbegrenzing ook voorzien. In dit geval wordt het vlak volledig omringd door gemengd landelijk gebied. Dit vlak wordt daarom toegevoegd aan gemengd landelijk gebied.

3.4 Regels Verordening ruimte 2014 raadplegen

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een beperkt aantal structuren in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de Verordening ruimte te worden geraadpleegd:

 • voor de regels die van toepassing zijn op de gronden die bij dit besluit zijn aangeduid als ecologische hoofdstructuur en gemengd landelijk gebied.

Bijlage(n)

Bijlage 1 Relevante artikelen Verordening ruimte

Hoofdstuk 1 Wijziging van de ecologische hoofdstructuur

Artikel 5.5 Wijziging van de begrenzing op verzoek bij kleinschalige ingrepen

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek van de gemeente wijzigen ten behoeve van een individuele, kleinschalige ingreep.
 • 2. Een verzoek om wijziging van de begrenzing, als bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een bestemmingsplan waaruit blijkt dat:
  • a. de voorgestelde ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van de ecologische hoofdstructuur in het desbetreffende gebied;
  • b. de voorgestelde ingreep leidt tot een kwalitatieve of kwantitatieve versterking van de ecologische waarden en kenmerken van de ecologische hoofdstructuur als geheel;
  • c. de voorgestelde ingreep is onderbouwd met een afweging van alternatieven;
  • d. de voorgestelde ingreep vergezeld gaat van zodanige maatregelen dat er sprake is van een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing;
  • e. de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen en de monitoring daarvan zijn verzekerd;
  • f. wordt voldaan aan de regels inzake het compenseren van verlies van ecologische waarden en kenmerken bedoeld in artikel 5.6 (compensatieregels).
 • 3. Artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering van het landschap) is niet van toepassing op een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid.
 • 4. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.

Artikel 5.6 Compensatie

 • 1. De op grond van de verordening verplichte compensatie vindt, naar keuze, plaats door:
  • a. fysieke compensatie, overeenkomstig artikel 5.7;
  • b. financiële compensatie, overeenkomstig artikel 5.8.
 • 2. De omvang van de compensatie wordt bepaald door de omvang van het vernietigde areaal waarbij een toeslag op de omvang van het vernietigde areaal wordt berekend, zowel in oppervlak, als in budget, te onderscheiden in de volgende categorieën:
  • a. natuur met een ontwikkeltijd van 5 jaar of minder: geen toeslag;
  • b. tussen 5 en 25 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 1/3 in oppervlak, plus de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer;
  • c. tussen 25 en 100 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 2/3 in oppervlak, plus de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer;
  • d. bij een ontwikkelingsduur van meer dan 100 jaar: de toeslag in oppervlak en de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer is maatwerk.

Artikel 5.8 Aanvullende regels voor financiële compensatie

 • 1. De financiële compensatie wordt bepaald op grond van de omvang van de compensatieverplichting overeenkomstig artikel 5.6, tweede lid, en omvat de volgende kostenelementen:
  • a. kosten voor de planontwikkeling en planuitvoering;
  • b. kosten van de aanschaf van vervangende grond;
  • c. kosten van de basisinrichting;
  • d. kosten van ontwikkelingsbeheer gedurende de ontwikkelingstijd.
 • 2. De financiële compensatie wordt uiterlijk zes weken na de vaststelling van het bestemmingsplan gestort in de provinciale compensatievoorziening ter uitvoering van de geformuleerde compensatietaakstelling.
 • 3. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een rapportage vast waarin:
  • a. verantwoording wordt gegeven over de bestedingen uit het compensatiefonds van het afgelopen jaar, en
  • b. een prioritering wordt gegeven aan de realisatie van de ecologische hoofdstructuur voor het toekomstige jaar.

Artikel 40 Overgangsbepalingen

 • 1. ...
 • 2. ...
 • 3. ...
 • 4. In afwijking van artikelen 5.6, 5.7 en 5.8 blijven de regels inzake natuurcompensatie uit een eerder vastgestelde Verordening ruimte van toepassing indien de gemeente reeds compensatiegronden als natuur heeft bestemd, maar deze gronden nog niet als ecologische hoofdstructuur zijn begrensd in de Verordening ruimte 2014, danwel ingeval de gemeente reeds verworven gronden buiten de ecologische hoofdstructuur binnen 1 jaar na inwerkingtreding van deze verordening als natuur bestemd.
Hoofdstuk 2 Procedure wijziging op verzoek

Artikel 36.5 Procedure wijziging van grenzen op verzoek

 • 1. Het voornemen om een verzoek te doen als bedoeld in artikelen 4.12, 5.3, 5.4, 5.5, 6.18, 8.3, 9.3, 11.2, tweede lid, 12.2, 13.2, derde lid, 14.2, vierde lid, 18.2, derde lid, 19.2, derde lid, 20.2, derde lid, en 25.2, maakt deel uit van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van een bestemmingsplan, waarbij in het ontwerp bestemmingsplan, indien van toepassing, de volgende gebiedsaanduidingen worden opgenomen:
  • a. gebiedsaanduiding: overig – in Verordening ruimte toe te voegen [naam gebiedscategorie];
  • b. gebiedsaanduiding: overig – in Verordening ruimte te verwijderen[naam gebiedscategorie].
 • 2. Een verzoek wordt na afloop van de terinzagelegging bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht, bij Gedeputeerde Staten ingediend en gaat vergezeld van een beschrijving waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze verordening gestelde voorwaarden waaronder wijziging van de begrenzing mogelijk is en, in voorkomende gevallen, van naar voren gebrachte zienswijzen.
 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van een verzoek als bedoeld eerste lid.
 • 4. Een bestemmingsplan ten behoeve waarvan de gemeente een verzoek om wijziging van de begrenzing heeft gedaan, wordt vastgesteld nadat Gedeputeerde Staten hebben besloten tot wijziging van de begrenzing.