direct naar inhoud van Beoordeling
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan Erica, Oirschot
Status: vastgesteld

Beoordeling

In de Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 zijn in hoofdstuk 4, regels opgenomen aangaande de ecologische hoofdstructuur.

Aan de bevoegdheid om medewerking te verlenen aan een verzoek als bedoeld in artikel 4.7 zijn voorwaarden verbonden.

In de toelichting bij het plan en de daarbij behorende stukken wordt afdoende gemotiveerd dat het effect van de ingreep beperkt van aard is en dat er geen alternatieven buiten de ehs aanwezig zijn.

Tevens wordt in het compensatieplan aandacht besteed aan de waarden binnen het gebied dat wordt aangetast en hoe deze waarden ondanks de aantasting zoveel mogelijk kunnen worden behouden. Verder is er elders in het plangebied een voldoende ruim areaal aan gronden beschikbaar voor de ontwikkeling van natuurwaarden grenzend aan bestaande natuurgebieden en waardevolle gebieden van de Groenblauwe mantel. Hiermee wordt er in ruime mate kwalitatief gelijkwaardige natuur(ontwikkeling) mogelijk gemaakt en planologisch geborgd.

Zienswijzen

Wij hebben er kennis van genomen dat er geen zienswijzen zijn ingediend die gericht zijn tegen de benodigde wijziging van de ehs en de voorgestelde natuurcompensatie.

Conclusie

In de toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan ’Erica’ en in de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, wordt zorgvuldig onderbouwd dat aan de regels behorend bij een verzoek om wijziging van de ecologische hoofdstructuur met toepassing van het nee-tenzij principe wordt voldaan. Planologisch is dit op een juiste wijze doorvertaald in het bestemmingsplan 'Erica' dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2012.