direct naar inhoud van Beschrijving van het plan
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan Erica, Oirschot
Status: vastgesteld

Beschrijving van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan 'Erica' bevat de planologisch-juridische regeling voor de reconstructie van deze weg door onder meer het aanbrengen van opstelstroken voor afslaand verkeer alsook voor de aanleg van een fietspad.

Aan het plangebied zijn in het geldende plan diverse bestemmingen toegekend. Het deel van het plangebied waarin de weg Erica ligt, heeft de geldende bestemming 'Militair oefenterrein' en ligt in de ehs.

Onderdeel van het bestemmingsplan is een ingreep in de ehs met toepassing van het nee-tenzij principe. In het kader van onderhavig verzoek om herbegrenzing is een compensatieplan opgesteld.

Zowel de aantasting als de compensatie van de ehs vindt plaats in onderhavig bestemmingsplan 'Erica'.