direct naar inhoud van 1.2. Artikel 4.10 Vr Wijziging begrenzing zoekgebied voor ecologische verbindingszone
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Kern Drimmelen
Status: vastgesteld

1.2. Artikel 4.10 Vr Wijziging begrenzing zoekgebied voor ecologische verbindingszone

Artikel 4.10 Verordening ruimte 2012 luidt, voor zover hier relevant:

 • 1. ...
 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van een zoekgebied voor ecologische verbindingszone te wijzigen onder voorwaarde dat het zoekgebied voor ecologische verbindingszone met de beoogde wijziging ten minste een vergelijkbare functie kan vervullen.
 • 3. ...
 • 4. Het voornemen om een verzoek te doen als bedoeld in het tweede lid maakt onderdeel uit van de voorbereiding van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de wet waarbij in dat bestemmingsplan de volgende twee gebiedsaanduidingen worden opgenomen:
  • a. gebiedsaanduiding: overig – in Verordening ruimte te verwijderen zoekgebied voor ecologische verbindingszone;
  • b. gebiedsaanduiding: overig – in Verordening ruimte toe te voegen zoekgebied voor ecologische verbindingszones.
 • 5. Een verzoek, als bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt onverwijld na afloop van de terinzagelegging bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht bij Gedeputeerde Staten ingediend en gaat vergezeld van een beschrijving waaruit blijkt dat is voldaan aan de in het eerste of tweede lid opgenomen voorwaarde waaronder herbegrenzing mogelijk is en, in voorkomende gevallen, van de naar voren gebrachte zienswijzen.
 • 6. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid.
 • 7. Een bestemmingsplan ten behoeve waarvan de gemeente een verzoek om wijziging van de begrenzing heeft gedaan, wordt vastgesteld nadat Gedeputeerde Staten tot wijziging van de begrenzing hebben besloten.