direct naar inhoud van 1.3. Artikel 5.12 Vr Wijziging begrenzing zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Kern Drimmelen
Status: vastgesteld

1.3. Artikel 5.12 Vr Wijziging begrenzing zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen

Artikel 5.12 Verordening ruimte 2012 luidt, voor zover hier relevant:

  • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de in de artikelen 5.1, 5.6, 5.8 en 5.10 aangewezen gebieden wijzigen, indien zulks blijkens concrete inrichtings- of projectplannen tot een beter resultaat leidt voor het beoogde doel waarvoor deze gebieden zijn aangewezen.
  • 2. ....
  • 3. ....
  • 4. ....
  • 5. ....
  • 6. Alvorens Gedeputeerde Staten overgaan tot een wijziging van de begrenzing als bedoeld in het eerste, derde, vierde of vijfde lid, raadplegen zij het betrokken waterschapsbestuur.
  • 7. Ingeval Gedeputeerde Staten voornemens zijn toepassing te geven aan het eerste, derde, vierde of vijfde lid geven zij toepassing aan artikel 4.1, zesde lid, van de wet, met dien verstande dat opmerkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten worden gebracht, tenzij op grond van enige andere wettelijke regeling is of wordt voorzien in een openbare voorbereidingsprocedure.
  • 8. Zodra Gedeputeerde Staten toepassing hebben gegeven aan het eerste, derde, vierde of vijfde lid, stelt de gemeenteraad binnen negen maanden een bestemmingsplan vast in overeenstemming met de vastgestelde herbegrenzing en de bepalingen van dit hoofdstuk.