direct naar inhoud van 1.7. Beoordeling van het plan
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Kern Drimmelen
Status: vastgesteld

1.7. Beoordeling van het plan

1.7.1. Inhoudelijke overwegingen

In het gemeentelijk verzoek tot herbegrenzing van voornoemde zoekgebieden is gemotiveerd aangegeven dat de zoekgebieden in de Verordening ruimte 2012 onjuist zijn aangegeven omdat deze gelijk hadden moeten lopen met de bestaande waterkering. Deze constatering en de gegeven motivering is juist, waardoor het in de rede ligt om de grenzen van voornoemde zoekgebieden overeenkomstig het verzoek van de gemeente te honoreren.

1.7.2. Zienswijzen

Binnen deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen met betrekking tot de benodigde wijziging van de zoekgebieden 'ecologische verbindingszone' en 'behoud en herstel van watersystemen'.

1.7.3. Conclusie

In het verzoek tot herbegrenzing in het kader van het bestemmingsplan “Kern Drimmelen” en de daaraan ten grondslag liggende onderbouwing blijkt dat aan de regels behorend bij een verzoek om herbegrenzing van de aangegeven gebieden wordt voldaan. Planologisch zijn de beschermingsregels voor de aan de orde zijnde gebieden op een juiste wijze doorvertaald in het bestemmingsplan dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de Verordening ruimte 2012.