direct naar inhoud van Aanwijzing 3, t.a.v. de aanduiding ‘specifieke vorm van water - rivierpleisterplaats’ in ecologische hoofdstructuur nabij de Jan van Cuykdijk te Grave
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Grave
Status: vastgesteld

Aanwijzing 3, t.a.v. de aanduiding ‘specifieke vorm van water - rivierpleisterplaats’ in ecologische hoofdstructuur nabij de Jan van Cuykdijk te Grave

De aanduiding 'specifieke vorm van water – rivierpleisterplaats' treedt niet in werking.

Motivering

Wij constateren dat de aanduiding 'specifieke vorm van water – rivierpleisterplaats' met een omvang van ca.1000m2 in het vastgestelde bestemmingsplan is opgenomen in de ecologische hoofdstructuur ( Maas). Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied bevat eveneens de aanduiding ´specifieke vorm van water – rivierpleisterplaats´. Hiertegen hebben wij op 15 januari 2013 een zienswijze ingediend. De opgenomen mogelijkheid betreft een planologische nieuwvestiging voor een drijvende recreatieve voorziening en een bedrijfswoning in de Maas.

Hoofdstuk 4 Verordening Ecologische Hoofdstructuur
Artikel 4.2 stelt regels ter bescherming van de ecologische hoofdstructuur.

De in het plan opgenomen mogelijkheid tot vestiging van een rivierpleisterplaats strekt niet tot het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van het gebied.

De opgenomen rivierpleisterplaats achten wij derhalve strijdig met de vereiste bescherming van de ecologische hoofdstructuur zoals opgenomen in artikel 4.2 van de Vr.