direct naar inhoud van Aanwijzing 5, t.a.v. bestemmingsvlak Sport in ecologische hoofdstructuur, Molenakker 10 te Gassel
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Grave
Status: vastgesteld

Aanwijzing 5, t.a.v. bestemmingsvlak Sport in ecologische hoofdstructuur, Molenakker 10 te Gassel

Het bestemmingsvlak 'Sport' aan de Molenakker 10 inclusief bijbehorende aanduidingen zoals 'groepsaccommodatie' treedt niet in werking.

Motivering:
De opgenomen bestemming Sport met de functieaanduiding 'specifieke vorm van sport - groepsaccommodatie' aan de Molenakker 10 is gewijzigd in het vastgesteld plan naar aanleiding van een amendement.

De opgenomen mogelijkheid betreft een planologische nieuwvestiging met een maximale oppervlakte van 270 m2 ten behoeve van bestemming 'sport' met de aanduiding 'groepsaccommodatie' en is gelegen in ecologische hoofdstructuur (ehs). Aan de Molenakker 10 is illegale bebouwing (timmerwerkplaats) met een omvang van ca. 250 m2 gelegen. Het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 1998 kent aan de timmerwerkplaats geen bestemmingsvlak/bouwvlak toe.

Wij constateren dat deze positieve bestemming aan de Molenakker 10 strekt tot een functiewijziging en legalisatie van illegale bebouwing in en daarmee ten koste van de ecologische hoofdstructuur. Een niet-agrarische ruimtelijke ontwikkeling met een dergelijke omvang is op basis van artikel 11.6 van de Verordening alleen toegestaan als VAB-vestiging in Agrarisch gebied en in de Groenblauwe mantel.

Hoofdstuk 4 Verordening Ecologische Hoofdstructuur
Artikel 4.2 stelt regels ter bescherming van de ecologische hoofdstructuur. (ehs).

De in het plan opgenomen mogelijkheid tot het gebruik van de gronden voor sport en de vestiging van een groepsaccommodatie strekt niet tot het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van het gebied. Integendeel, de bouwvoorschriften laten het oprichten van bebouwing op het gehele perceel toe en maken geen uitzondering voor het gebied met de aanduiding 'ehs'. Ook gebruik conform de overige genoemde doeleinden in de bestemmingsomschrijving zal aantasting en verstoring van de ehs met zich meebrengen. Dit wordt niet ondervangen met het omgevingsvergunningstelsel voor werken en werkzaamheden omdat dit niet geldt binnen de bestemming Sport.
De opgenomen bestemming Sport met aanduiding 'specifieke vorm van sport - groepsaccommodatie' achten wij daarom strijdig met de vereiste bescherming van de ecologische hoofdstructuur zoals opgenomen in artikel 4.2 van de Vr.