direct naar inhoud van Aanwijzing 7, t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 2 tbv bedrijf Graafschedijk 69 te Escharen
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Grave
Status: vastgesteld

Aanwijzing 7, t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 2 tbv bedrijf Graafschedijk 69 te Escharen

De wro-zone wijzigingsgebied 2 tbv wijziging in de bestemming Bedrijf met de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 10’ aan de Graafschedijk 69 te Escharen treedt niet geheel in werking voor zover gelegen op de percelen kadastraal bekend C1477 en C1478.

Motivering
Het plan beoogt een vormverandering van het bouwvlak, zonder uitbreiding van de bestaande bebouwing, mogelijk te maken ten behoeve van het ter plaatse gevestigde bedrijf . Het plan bevat van een wijzigingsbevoegdheid voor de percelen C 1477 en C 1478, teneinde een bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken van reeds positief bestemde gronden behorend bij het bedrijf aan de noordzijde van de Graafschedijk. De wijziging is naar aanleiding van een amendement in het vastgestelde plan opgenomen.

De in het plan opgenomen mogelijkheid tot vormverandering verhoudt zich niet tot de omvang van de reeds positief bestemde gronden. Het leggen van een wijzigingsbevoegdheid op beide percelen stelt verder niet veilig dat de bebouwing aansluitend aan het bestaande bouwvlak wordt opgericht. Om aansluiting aan het bestaande bouwvlak zeker te stellen achten wij de wijzigingsbevoegdheid deels strijdig met de Verordening.

Hoofdstuk 2 Verordening - zorgvuldig ruimtegebruik
Op grond van artikel 2.1 Vr dient elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te gaan met zorgvuldig ruimtegebruik. Nu het bestemmingsplan aansluiting aan het bestaande bouwvlak niet zeker stelt ontstaat strijdigheid met artikel 2.1 van de Vr.

Wijze van aanwijzen
Wij achten het niet nodig om de gehele gebiedsaanduiding wro-zone wijziginggebied 2 buiten werking te stellen. Om de mogelijkheid tot vormverandering van het bestemmingsvlak voor het bedrijf te behouden en tevens te borgen dat dit gebeurt op een zodanige manier dat uitbreiding van voorzieningen en bebouwing zoveel mogelijk aansluitend aan het geldende bouwvlak plaats vindt is ervoor gekozen om slechts een deel buiten werking te stellen. Het resterende deel is ruim voldoende om in de toekomst eventueel uit te kunnen ruilen tegen de aan de noordkant van de weg gelegen delen van het bestemmingsvlak.