direct naar inhoud van Aanwijzing 10, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid vergroten bestemmingsvlak "Agrarisch - agrarisch bedrijf"
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Aanwijzing 10, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid vergroten bestemmingsvlak "Agrarisch - agrarisch bedrijf"

Artikel 3.5.2.sub a treedt niet in werking.

Motivering
Artikellid 3.5.2 sub a biedt de mogelijkheid om het agrarisch bestemmingsvlak voor grondgebonden agrarische bedrijven uit te breiden tot een omvang van maximaal drie hectare in plaats van 1,5 hectare zoals in het ontwerpplan was opgenomen. De mogelijkheid voor uitbreiding tot 3 hectare is opgenomen in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2011, punt 4. Er is aldus sprake van een gewijzigd vastgesteld planonderdeel.

Hoofdstuk 2 Vr
Op grond van artikel 2.2 Vr dient elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiƫle kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft beschreven.

De gemeenteraad heeft in de Nota van Zienswijze aangegeven dat hij toepassing van artikel 2.2 Vr o.a. niet aan de orde vindt, omdat de wijzigingsbevoegdheid een geringe impact zou hebben.
Nu de regeling de mogelijkheid biedt om een bestemmingsvlak uit te breiden tot 3ha is er naar onze mening geen sprake van een regeling met geringe impact en hoort toepassing van 2.2.Vr als voorwaarde voor vergroting van het bestemmingsvlak uitgangspunt te zijn. Het gemeentebestuur heeft vervolgens bij de daadwerkelijke toepassing daarvan ruimte voor maatwerk passend bij de impact van de wijziging in het individuele geval.

Wij concluderen dan ook dat met de hiervoor beschreven mogelijkheid tot uitbreiding van het bestemmingsvlak sprake is van een regeling voor een ruimtelijke ontwikkeling en dat bij de vaststelling niet is voorzien in het opnemen van de voorwaarde tot kwaliteitsverbetering als bedoeld in artikel 2.2 Vr. Hiermee achten wij het plan op dit punt in strijd met de Vr.