direct naar inhoud van Aanwijzing 13, t.a.v. verbrede landbouw en nevenactiviteiten, zorg
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Aanwijzing 13, t.a.v. verbrede landbouw en nevenactiviteiten, zorg

Artikellid 4.5.1 sub b treedt niet in werking voorzover de bestemmingsvlakken niet zijn voorzien van de aanduidingen 'sa-zbo' dan wel 'sa-zw'.

Motivering

In artikel 4.5.1 sub b is een afwijkingsmogelijkheid van de gebruiksregels opgenomen voor het uitoefenen van een zorgboerderij als nevenactiviteit. In onze zienswijze van 26 augustus jl. hebben wij onder het kopje 'Zorgvoorzieningen' aangegeven, dat zorgvoorzieningen niet zijn toegestaan in landbouwontwikkelingsgebieden. In de Nota van Zienswijzen is onder meer aangegeven dat artikel 11.6 Vr niet expliciet de mogelijkheid van zorgvoorzieningen in landbouwontwikkelingsgebieden uitsluit.

Hoofdstuk 11 Vr
Dit hoofdstuk van de Vr bevat regels voor niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Regels voor niet-agrarische bedrijvigheid zijn opgenomen in artikel 11.6 en verder.Artikel 11.6 bevat een basisregeling, artikelen 11.7 en verder bevatten aanvullende c.q. afwijkende mogelijkheden voor specifieke activiteiten. Gelet op het begrip maatschappelijke voorzieningen in de Vr kan zorg vallen onder de specifieke regels in 11.8 Vr, gericht op horeca en maatschappelijke voorzieningen.
Zorgactiviteiten behoren tot niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen. Strijdigheid bestaat met artikel 11.6.1, dat niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen uitsluit in landbouwontwikkelingsgebieden. Ook artikel 11.8 Vr, met specifieke regels voor maatschappelijke voorzieningen, biedt geen soelaas omdat ook deze regels geen mogelijkheden bieden voor dergelijke nieuwe ontwikkelingen binnen een landbouwontwikkelingsgebied.

Hoofdstuk 9 Vr, in procedure zijnde actualisatie
Anders dan bij art 9.2 (regels extensiveringsgebied) en 9.3 (regels verwevingsgebied) is in het ontwerp van de 'Wijziging Verordening ruimte, actualisatie - 1', geen aanpassing voorzien in artikel 9.4 Vr (regels landbouwontwikkelingsgebied) voor nevenactiviteiten overeenkomstig 11.6 eerste en tweede lid.
Dit houdt in dat deze ontwikkeling in strijd is met de regels voor landbouw-ontwikkelingsgebieden in artikel 9.4 Vr en dat ook blijft na actualisatie.

Gekozen opzet aanwijzing
In het plangebied zijn bestaande zorgfuncties aanwezig en als zodanig aangeduid. Hiervoor dient het plan regels te bevatten. Zoals uit bovenstaande overwegingen blijkt, is het in strijd met de Vr wanneer in nieuwe gevallen afwijking van de bouwregels plaats vindt ten behoeve van zorg. Nu in de regels in 4.5.1. niet tot uitdrukking komt dat de bepaling onder b alleen geldt voor bedrijven met een aanduiding 'sa-zbo' dan wel 'sa-zw', is toepassing daarvan ook in andere gevallen mogelijk. Op die manier zouden dus nieuwe zorgfuncties kunnen ontstaan. Daarom is de aanwijzing zodanig geformuleerd, dat de regels omtrent zorg alleen gelden voor bedrijven die reeds een zorgfunctie kennen en voor de overige bedrijven niet in werking treden.