direct naar inhoud van Aanwijzing 14, t.a.v. verbrede landbouw en nevenactiviteiten, mestbe- en verwerking
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Aanwijzing 14, t.a.v. verbrede landbouw en nevenactiviteiten, mestbe- en verwerking

Artikellid 4.5.1 onder c.2 treedt niet in werking.

Motivering

In artikel 4.5.1 onder c.2 is op grond van een amendement geregeld dat mestbewerking en mestverwerking - ook voor derden - via een afwijkingsmogelijkheid van de doeleindenomschrijving, mogelijk wordt gemaakt ook bij agrarische bedrijven anders dan intensieve veehouderijen. Er is aldus sprake van een gewijzigd vastgesteld planonderdeel.

Hoofdstuk 1 Vr

In artikel 1.1 'begripsbepalingen' is bij de nummers 7) 'agrarisch-technisch hulpbedrijf' en 8) 'agrarisch-verwant bedrijf' opgenomen, dat mestbewerking niet kan worden geschaard onder de noemer van deze bedrijfsvormen.

Hoofdstuk 11 Vr
Dit hoofdstuk van de Vr bevat regels voor niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Regels voor niet-agrarische bedrijvigheid zijn opgenomen in artikel 11.6 en verder.Artikel 11.6 bevat een basisregeling, artikelen 11.7 en verder bevatten aanvullende c.q. afwijkende mogelijkheden voor specifieke activiteiten.
Mestbe- en verwerkingsactiviteiten,voorzover het de bewerking en verwerking van mest betreft die niet afkomstig is van het eigen bedrijf, behoren tot niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen. Nu mestbewerking volgens de begripsbepalingen nadrukkelijk niet wordt aangemerkt als agrarisch-verwante of agrarisch-technische bedrijvigheid, zijn de specifieke regels voor die typen bedrijven in 11.7 niet van toepassing en is de basisregeling in 11.6 bepalend voor de (on-)mogelijkheden.

De regels in artikel 4.5.1 onder c.2 zijn strijd met artikel 11.6.1, dat niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen uitsluit in landbouwontwikkelingsgebieden.

Hoofdstuk 9 Vr, in procedure zijnde actualisatie
Anders dan bij art 9.2 (regels extensiveringsgebied) en 9.3 (regels verwevingsgebied) is in het ontwerp van de 'Wijziging Verordening ruimte, actualisatie - 1', geen aanpassing voorzien in artikel 9.4 Vr (regels landbouwontwikkelingsgebied) voor nevenactiviteiten overeenkomstig 11.6 eerste en tweede lid.
Dit houdt in dat deze ontwikkeling in strijd is met de regels voor landbouw-ontwikkelingsgebieden in artikel 9.4 Vr en dat ook blijft na actualisatie.