direct naar inhoud van Aanwijzing 2, t.a.v. metaalbewerkingbedrijf Oordeel Heikant 3
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Aanwijzing 2, t.a.v. metaalbewerkingbedrijf Oordeel Heikant 3

De bestemming "Bedrijf", inclusief de aanduiding 'bedrijfswoning' en eventuele overige aanduidingen, op het adres Oordeel Heikant 3, treedt niet in werking.

Motivering

In onze zienswijze van 26 augustus jl. hebben wij - onder het kopje 'retrospectieve toets' - onder meer vermeld dat vanwege het ontbreken van een volledig en gedegen onderbouwd inzicht, wij in de planfase van het ontwerp, niet kunnen beoordelen of de bestemmingstoedeling en omvang van onder meer niet-agrarische bestemmingen, provinciale belangen schaadt. Wij hebben daarom gevraagd dit aan te vullen.

In dit bestemmingsplan is voor het metaalbewerkingbedrijf aan de straat Oordeel Heikant 3 een bestemmingsvlak opgenomen voor een niet-agrarisch bedrijf, ter plaatse van een vigerend bouwblok voor een agrarisch bedrijf.

Hoofdstuk 11 Vr
Dit hoofdstuk van de Vr bevat regels voor niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Regels voor niet-agrarische bedrijvigheid zijn opgenomen in artikel 11.6 en verder. Artikel 11.6 bevat een basisregeling, artikelen 11.7 en verder bevatten aanvullende c.q. afwijkende mogelijkheden voor specifieke activiteiten. Een metaalbewerkingsbedrijf valt onder de basisregeling van artikel 11.6 Vr.

In de retrospectieve toets is onder meer opgenomen dat een melding voor een metaalbedrijf is gedaan. Dit is echter niet gelijk te stellen met een planologisch-juridische procedure voor de vestiging van dit bedrijf. Nu er naar aanleiding van onze zienswijze geen andersluidende informatie naar voren is gebracht, constateren wij dat dit bestemmingsplan de planologisch-juridische procedure vormt voor het vastleggen van deze nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.

Hierin is onder meer aangegeven dat landbouw-ontwikkelingsgebieden zijn uitgesloten voor een zogenaamde VAB-vestiging. Tevens bestaat strijdigheid met het bepaalde in artikel 11.6 lid sub b, c, g en h. Ook bevatten de stukken (raadsbesluit, toelichting, Nota van zienswijze) geen verantwoording dat in dit geval is verzekerd dat overtollige bebouwing wordt gesloopt zoals artikel 11.6 lid 1 sub 'b' voorschrijft. Verder behoort een metaalbewerkingbedrijf niet tot een bedrijf behorend tot milieucategorie 1 of 2. Ook overwegen wij dat de inrichting van het bestemmingsvlak geen gunstige verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag bevordert, nu de maximaal toegelaten bebouwing qua omvang circa 15% van het bestemmingsvlak “Bedrijf” - met een omvang van circa 4300m² - bedraagt. Voorts achten wij dat er geen sprake is van een bebouwingspercentage dat passend is bij de aard van de omgeving en de beoogde ontwikkeling.

Om deze redenen is de bestemming “Bedrijf”, strijdig met de Vr artikel 11.6 lid 1 en voorts artikel 11.6 lid 1 onder sub b, c, g en h.

Hoofdstuk 2 Vr
Daarnaast wijzen wij erop dat er geen toepassing is gegeven aan artikel 2.1 van de Vr, hetgeen ook een reden is om voor dit adres een aanwijzing te geven.

Op grond van artikel 2.1 Vr dient elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te gaan met zorgvuldig ruimtegebruik.

Ten opzichte van het ontwerpplan, zijn thans geen bouwvlakken meer opgenomen. Bij gebrek aan (een) bouwvlak(ken), kan bebouwing verspreid over het gehele bestemmingsvlak worden opgericht. Dit klemt te meer nu de noodzaak van een bestemmingsvlak met een omvang van circa 4300m² niet is aangegeven. Hierdoor bestaat strijdigheid met het principe van zorgvuldig ruimtegebruik zoals opgenomen in 2.1 Vr.