direct naar inhoud van Aanwijzing 5, t.a.v. zorgwoning Oordeelsestraat 15a
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Aanwijzing 5, t.a.v. zorgwoning Oordeelsestraat 15a

De aanduiding 'zw - zorgwoning' op het adres Oordeelsestraat 15a, treedt niet in werking.

Motivering

De aanduiding 'zw - zorgwoning' op het adres Oordeelsestraat 15a betekent feitelijk de nieuwvestiging van een burgerwoning in een gebied buiten bestaand stedelijk gebied. Zoals uit nadere informatie van de gemeente blijkt, betreft het een zelfstandige, niet inpandige zorgwoning op een agrarisch bouwblok. De woning is nog niet gerealiseerd. Naar aanleiding van een zienswijze van betrokken reclamant is de wijze van aanduiding op het concept van de vastgestelde verbeelding aangepast. Er is aldus sprake van een gewijzigd vastgesteld planonderdeel.

Hoofdstuk 11 Vr- wonen
Dit hoofdstuk van de Vr bevat regels voor wonen buiten bestaand stedelijk gebied. Op grond van artikel 11.1 Vr dient een bestemmingsplan regels te stellen ter voorkoming van nieuwbouw van woningen of het gebruik van recreatiewoningen en andere bebouwing voor zelfstandige bewoning. Het artikel kent een beperkt aantal uitzonderingen op de regel dat er geen nieuwe woningen mogen ontstaan. Geen van de genoemde situaties is hier van toepassing.

Voor zorg in het kader van mantelzorg zijn er alleen mogelijkheden op basis van tijdelijke en niet-zelfstandige woonruimte. Die tijdelijkheid en het verbod tot gebruik als zelfstandige woonruimte dient dan ook nadrukkelijk in de planregels tot uiting te komen. Op deze manier is het voorkomen van het ontstaan van nieuwe, zelfstandige woningen geborgd. Het plan kent daartoe een regeling in 4.5.3.

Wij constateren dat er voor de zorgwoning aan de Oordeelsestraat 15a geen sprake is van vergelijkbare waarborgen met betrekking tot de tijdelijkheid van deze functie en het niet als zelfstandige woning mogen gebruiken. Nu dit het geval is, dienen wij deze ruimtelijke ontwikkeling te beoordelen als het toevoegen van een extra zelfstandige woning, hetgeen in strijd is met artikel 11.1 Vr.

Het opnemen van voornoemde aanduiding op het adres Oordeelsestraat 15a teneinde de realisering van een woning mogelijk te maken, is dan ook in strijd met de Vr.

Hoofdstuk 11 Vr-zorg
Dit hoofdstuk van de Vr bevat regels voor niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Regels voor niet-agrarische bedrijvigheid zijn opgenomen in artikel 11.6 en verder. Artikel 11.6 bevat een basisregeling, artikelen 11.7 en verder bevatten aanvullende c.q. afwijkende mogelijkheden voor specifieke activiteiten. Gelet op het begrip maatschappelijke voorzieningen in de Vr kan zorg vallen onder de specifieke regels in 1.8 Vr, gericht op horeca en maatschappelijke voorzieningen.

Het bestemmingsplan definieert in de begripsbepaling 1.115 zorgwoning als "een gebouw in gebruik als zelfstandige woning gericht op het verlenen van zorg", een niet-agrarische activiteit.

Strijdigheid bestaat met artikel 11.6.1, dat niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen uitsluit in landbouwontwikkelingsgebieden. Ook artikel 11.8 Vr, met specifieke regels voor maatschappelijke voorzieningen, biedt geen soelaas omdat ook deze regels geen mogelijkheden bieden voor dergelijke nieuwe ontwikkelingen binnen een landbouwontwikkelingsgebied.

Hoofdstuk 9 Vr en in procedure zijnde actualisatie
Zoals opgemerkt behoren zorgactiviteiten tot niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen. Anders dan bij art 9.2 (regels extensiveringsgebied) en 9.3 (regels verwevingsgebied) is in het ontwerp van de 'Wijziging Verordening ruimte, actualisatie - 1', geen aanpassing voorzien in artikel 9.4 Vr (regels landbouwontwikkelingsgebied) voor nevenactiviteiten overeenkomstig 11.6 eerste en tweede lid.
Dit houdt in dat deze ontwikkeling in strijd is met de regels voor landbouw-ontwikkelingsgebieden in artikel 9.4 Vr en dat ook blijft na actualisatie.

Hoofdstuk 2 Vr
Op grond van artikel 2.2 Vr dient elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiƫle kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft beschreven. Aangezien met het opnemen van de aanduiding 'zw - zorgwoning' sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling en bij de vaststelling niet is voorzien in kwaliteitsverbetering als bedoeld in artikel 2.2 Vr, is er ook op dit punt sprake van strijd met de Vr.