direct naar inhoud van Aanwijzing 6, t.a.v. horecavoorziening Veldbraak 8
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Aanwijzing 6, t.a.v. horecavoorziening Veldbraak 8

De bestemming 'Horeca', inclusief de aanduiding 'bedrijfswoning' en eventuele overige aanduidingen, op het adres Veldbraak 8, treedt niet in werking.

Motivering

In onze zienswijze van 26 augustus jl. hebben wij - onder het kopje 'retrospectieve toets' - vermeld dat vanwege het ontbreken van een volledig en gedegen onderbouwd inzicht, wij in de planfase van het ontwerp, niet kunnen beoordelen of de bestemmingstoedeling en omvang van onder meer niet-agrarische bestemmingen, provinciale belangen schaadt. Wij hebben dan ook gevraagd de retrospectieve toets aan te vullen.

Verder zijn wij in relatie tot het thema 'niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen', er meer specifiek op ingegaan (kopje 'Horeca') dat op grond van artikel 11.6 Vr, horecavoorzieningen zijn uitgesloten in landbouwontwikkelingsgebieden. In de retrospectieve toets is opgenomen dat het agrarisch bedrijf zich heeft ontwikkeld als horecabedrijf met minicamping. In de Nota van Zienswijzen is onder meer aangegeven dat artikel 11.6 Vr niet expliciet de mogelijkheid van horecavoorzieningen in landbouwontwikkelingsgebieden uitsluit.

Hoofdstuk 11 Vr
Dit hoofdstuk van de Vr bevat regels voor niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een horecavoorziening, beschouwen wij als een niet-agrarische ruimtelijke ontwikkeling. Regels voor niet-agrarische bedrijvigheid zijn opgenomen in artikel 11.6 en verder. Artikel 11.6 bevat een basisregeling, artikelen 11.7 en verder bevatten aanvullende c.q. afwijkende mogelijkheden voor specifieke activiteiten. Voor horecabedrijven zijn specifieke regels opgenomen in 11.8 Vr, een bepaling gericht op horecabedrijven en maatschappelijke voorzieningen.

Nu er naar aanleiding van onze zienswijze geen andersluidende informatie naar voren is gebracht, constateren wij dat dit bestemmingsplan de planologisch-juridische procedure vormt voor het vastleggen van deze nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Voor deze nieuwe ontwikkeling geldt het volgende.

In artikel 11.6 lid 1 is onder meer aangegeven dat landbouwontwikkelingsgebieden zijn uitgesloten voor nieuwvestiging op een zogenaamde VAB-vestiging. Ook artikel 11.8 Vr, met specifieke regels voor horecabedrijven biedt geen soelaas, omdat ook deze regels geen mogelijkheden bieden voor dergelijke nieuwe ontwikkelingen binnen een landbouwontwikkelingsgebied.
Verder bevatten de stukken geen verantwoording dat is verzekerd dat overtollige bebouwing wordt gesloopt zoals artikel 11.6 lid 1 sub 'b' voorschrijft. Ook is niet onderbouwd dat de inrichting van het bestemmingsvlak een gunstige verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag bevordert en dat er sprake is van een bebouwingspercentage en bouwhoogte welke passend zijn bij de aard van de omgeving en de beoogde ontwikkeling, zoals dit is bepaald in artikel 11.6 lid sub 'g' en 'h'.

Om deze redenen is de bestemming “Horeca” strijdig met de regels in Vr voor niet-agrarische activiteiten.