direct naar inhoud van Aanwijzing 9, t.a.v. aanduiding mini-camping
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Aanwijzing 9, t.a.v. aanduiding mini-camping

De aanduiding sa-mcp ter aanduiding van een mini-camping op het bestemmingsvlak met de bestemming Agrarisch aangrenzend aan Veldbraak 8 treedt niet in werking.

Hoofdstuk 2 Vr
Op grond van artikel 2.1 Vr dient elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te gaan met zorgvuldig ruimtegebruik. Daarin staat dat het principe van zorgvuldig ruimtegebruik in ieder geval inhoudt dat bij een ruimtelijke ontwikkeling is verzekerd dat gebruik wordt gemaakt van een bestaand bestemmingsvlak of bouwblok waarbinnen het geldend bestemmingsplan het bouwen van gebouwen en bouwwerken toestaat.

In artikel 8.1 onder d, is aangegeven dat de voor 'Horeca' bestemde gronden zijn bestemd voor “ondersteunende voorzieningen ten behoeve van een mini-camping op het aangrenzende bestemmingsvlak met de bestemming Agrarisch”. In de bestemming Agrarisch wordt daartoe blijkens de regels met de aanduiding 'sa-mcp' gewerkt.
Het opnemen van een minicamping binnen de gebiedsbestemming 'Agrarisch' levert op dit punt strijdigheid met artikel 2.1 Vr en het is dan ook ongewenst dat een dergelijke aanduiding in werking treedt.

Hoofdstuk 11 Vr
Dit hoofdstuk van de Vr bevat regels voor niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Regels voor niet-agrarische bedrijvigheid zijn opgenomen in artikel 11.6 en verder. Artikel 11.6 bevat een basisregeling, artikelen 11.7 en verder bevatten aanvullende c.q. afwijkende mogelijkheden voor specifieke activiteiten. Een minicamping, anders dan als vorm van verbrede landbouw c.q. onderdeel van een agrarisch bedrijf, valt onder de basisregeling van artikel 11.6 Vr.

Wij merken op, dat het plan een minicamping bij de horecavoorziening aan de Veldbraak 8 toestaat. Dit is een niet-agrarische ruimtelijke ontwikkeling die in strijd is met artikel 11.6 Vr, niet alleen omdat op de locatie van de minicamping zelf geen sprake is van een VABvestiging - namelijk geen bestemmingsvlak of bouwblok - maar ook omdat 11.6 hiertoe geen mogelijkheden biedt in een LOG.

Consistentie plan
Ook omdat wij met Aanwijzing 6 en Aanwijzing 23 de horecabestemming en bijbehorende regels voor het bedrijf waarbij deze minicamping hoort niet in werking laten treden, achten wij het vanuit een oogpunt van consistentie ongewenst dat de aanduiding van de minicamping van dit bedrijf wel in werking treedt.