direct naar inhoud van Vaststellingsbesluit
Plan: Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau
Status: vastgesteld

Vaststellingsbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

overwegende dat

  • er vanuit een oogpunt van bescherming van provinciale belangen aanleiding is een reactieve aanwijzing te geven op het bestemmingsplan 'Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank' van de gemeente Baarle-Nassau, vastgelegd en vastgesteld op 21 november 2011 met plan IDN NL.IMRO.0744 BPLOGOostflank-VS01;
  • dit is uitgewerkt en gemotiveerd in "Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau";
  • gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUITEN:

vast te leggen en vast te stellen het besluit "Reactieve aanwijzing tav Landbouwontwikkelingsgebied Oostflank, Baarle-Nassau" en dit langs elektronische weg beschikbaar te stellen onder planIDN: NL.IMRO.9930.ra0744logoostflank-va01.

's-Hertogenbosch, 20 december 2011.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

P.M.A. van Beek,
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.