direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.VrNBHB0824Spdndonk-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen structuren

De Verordening ruimte Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Natuur Netwerk Brabant

ln verband met het bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o. wordt de begrenzing van de structuur 'Natuur Netwerk Brabant' als volgt gewijzigd:

  • Nabij de Moergestelseweg wordt deze structuur verwijderd;
2.2 Bestaand stedelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o. wordt de begrenzing van de structuur 'bestaand stedelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • Nabij de Moergestelseweg wordt deze structuur toegevoegd.

Artikel 3 Wijziging aanduidingen

3.1 Beperkingen Veehouderij

ln verband met het bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o. wordt de begrenzing van de aanduiding 'beperkingen veehouderij' als volgt gewijzigd:

  • Nabij de Moergestelseweg wordt deze aanduiding verwijderd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte ivm plan Sportpark Den Donk e.o. Oisterwijk