direct naar inhoud van Toelichting
vastgesteld

Toelichting

Hoofdstuk 1 Het gemeentelijk plan

1.1 Beschrijving van het plan

Het bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o. is een herziening van het geldende bestemmingsplan voor de uitbreiding en herstructurering van het bestaande sportpark aan de zuidwestzijde van Oisterwijk. In verband met dit plan wordt het overdekte zwembad de Leye en de sporthal gelegen in het centrum van Oisterwijk afgestoten. Het sportpark Den Donk wordt aan de westzijde uitgebreid ten behoeve van de volgende ontwikkelingen:

- de nieuwbouw van een zwembad, sporthal en bijbehorend parkeerterrein aan de Sportlaan

- de realisatie van een nieuw scoutinggebouw met buitenruimte

- een nieuw kunstgrasveld voor de hockeyvereniging

-uitbreiding van de bestaande parkeerplaatsvoorziening bij 't Seuverick.

Met het plan wordt beoogd een sportboulevard te realiseren, waarbij de bebouwde voorzieningen zoveel mogelijk langs de Sportlaan geconcentreerd worden en de noordelijk gelegen Natuur Netwerk Brabant- ecologische verbindingszone hiervan gevrijwaard blijft.

1.2 Afwijking van geldende Verordening ruimte

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen dient het aantal parkeerplaatsen te worden uitgebreid bij 't Seuvrick. Daarbij is aangesloten bij de bestaande parkeerplaats aan de noordzijde van de Moergestelseweg en voorziet het plan in uitbreidingsruimte in noordoostelijke richting. Van het totale uitbreidingsgebied van 830 m2 ligt een gedeelte 215 m2 in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) zoals opgenomen in de Verordening ruimte.

De regels van de verordening hebben hier als uitgangspunt de ontwikkeling en bescherming van natuur. Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de parkeerplaats valt voor een gedeelte samen met deze NNB.

In het ontwerpplan is daarom in een wijziging in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) voorzien ten opzichte van de structuur zoals op dat moment opgenomen in de Verordening ruimte.
Dit is gebaseerd op mogelijkheden die de Verordening ruimte bevat voor aanpassing van grenzen ten behoeve van bestemmingsplannen. Meer informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 3 Verordening ruimte Noord-Brabant.

Hoofdstuk 2 Herbegrenzing

2.1 Procedure

Het voornemen om ons te verzoeken de grenzen van de structuur 'Natuur Netwerk Brabant' (NNB) in de Verordening ruimte voor het gemeentelijk plan aan te passen heeft samen met het gemeentelijk ontwerpplan ter inzage gelegen van 29 september 2017 tot en met 9 november 2017. Gedurende deze termijn was het mogelijk te reageren op het aanpassen van de Verordening ruimte.

Er is één reactie ingezonden tegen deze wijziging van de begrenzingen in de Verordening ruimte.

2.2 Oordeel t.a.v. verzoek tot herbegrenzing

Wij hebben besloten over te gaan tot het aanpassen van de begrenzingen in de Verordening ruimte ten behoeve van het gemeentelijk plan.

In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o. en de daaraan ten grondslag liggende stukken wordt zorgvuldig onderbouwd dat aan de regels behorend bij een verzoek om wijziging van het Natuur Netwerk Brabant op verzoek voor kleinschalige ingrepen wordt voldaan. Planologisch is dit op een juiste wijze door vertaald in het ontwerp van het gemeentelijk plan dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de Verordening ruimte.
In de volgende paragrafen gaan wij hier verder op in.

2.4 Wijziging voor de ontwikkelingen in het plan Sportpark Den Donk e.o.

Wij hebben de activiteiten in onderlinge samenhang beoordeeld en geconstateerd dat de ingreep leidt tot een beperkte ingreep in ter plaatse aanwezige bos- en natuurwaarden. De bestaande parkeerplaats 't Seuverick gelegen aan de noord-oostzijde van het vigerende bestemmingsvlak maakt thans deel uit van het bestaand stedelijk gebied. Als gevolg van de uitbreiding aan de oostzijde vindt een beperkte inbreuk plaats op het bos (NNB) wat in verbinding staat met het bos(je) op de oeverzone langs de Voorste Stroom. Dit bos(je) is gelegen en omringd door bestaand stedelijk gebied. Het bos op de oeverzone welke op de kaart van de Verordening is aangeduid als Natuur Netwerk Brabant –ecologische verbindingszone blijft behouden en wordt niet onderbroken.

Gelet op de ligging van dit deels geïsoleerde bos te midden van het bestaand stedelijk gebied en de beperkte natuurwaarden van dit bos en het feit dat de functie van de noordelijk gelegen oeverzone (Natuur Netwerk Brabant –ecologische verbindingszone) niet wordt aangetast zijn wij van mening dat de gemeente voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de ontwikkelingen zoals voorzien in het bestemmingsplan wenselijk zijn en herbegrenzing van het ter plaatse aanwezige NNB rechtvaardigen.
De in het bestemmingsplan opgenomen natuurcompensatie achten wij aanvaardbaar. Het bestaande Natuur Netwerk Brabant (NNB) die in het plangebied verloren gaat, zal volledig financieel gecompenseerd worden.

Afweging van alternatieven
Uit paragraaf 4.5 en paragraaf 5.4 van de toelichting bij het bestemmingsplan blijkt dat de alternatieven zijn afgewogen. In het plan is voldoende gemotiveerd waarom de afweging resulteert in de kleinschalige ingreep in het NNB.

Goede landschappelijke en natuurlijke inpassing
De betreffende locatie zal landschappelijk worden ingepast.

2.4.1 Financiële compensatie

De gemeente/initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om de aantasting van het NNB financieel te compenseren door storting van 2.860,00 euro in het provinciaal fonds.

2.5 Overwegingen t.a.v. ingekomen reacties

Er is één zienswijze ingediend die betrekking heeft op het voorgenomen verzoek tot aanpassing van het NNB in de Verordening ruimte.

Wij beschouwen de zienswijzen van

 • R.R. Hora

als mede gericht tegen de herbegrenzing van het NNB als gevolg van de in het bestemmingsplan opgenomen uitbreiding ten behoeve van de parkeervoorziening.

Samenvatting zienswijzen
Het bestemmingsplan biedt geen rechtvaardiging voor de aanleg van een nieuw parkeerterrein, omdat het terrein komt te liggen in de groenstrook van het beekdal, die is aangewezen als Natuurnetwerk Brabant en als ecologische verbindingszone. De noodzaak van de aantasting van het Natuur Netwerk is onvoldoende inzichtelijk gemaakt.

Overwegingen
De gemeente heeft bij de aanvraag om herbegrenzing het deel van de nota van zienswijzen dat deze reactie behandelt meegestuurd.

Wij zijn met de gemeente van mening dat in de plantoelichting de noodzaak tot realisering van extra parkeerruimte en de noodzaak om te komen tot een betere verkeerscirculatie ter plaatse voldoende is aangetoond. Tevens constateren wij dat zowel de ingreep op de bos- en natuurwaarden als de omvang van de aantasting beperkt van karakter blijft.

Verder constateren wij dat het bestemmingsplan voorziet in de noodzakelijke natuurcompensatie. De natuurwaarden die verloren gaan worden financieel gecompenseerd conform de vereisten uit artikelen 5.5 en 5.6 van de Verordening.

Samengevat komen wij tot de conclusie dat de ingebrachte zienswijze geen reden is om het verzoek om herbegrenzing af te wijzen.

Hoofdstuk 3 Verordening ruimte Noord-Brabant

De Verordening ruimte Noord-Brabant (hierna: Verordening ruimte) bestaat uit kaartmateriaal en regels die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden in een digitaal plan. Dit digitale plan kan in een kaartviewer in een internetbrowser bekeken en geraadpleegd worden. Een klik op de kaart maakt duidelijk welke structuren en aanduidingen met bijbehorende regels op die locatie gelden. Dit samenspel tussen kaarten en regels bepaalt welke normen een gemeente voor een bepaalde locatie moet hanteren bij het maken van een bestemmingsplan of bij het verlenen van een omgevingsvergunning die afwijkt van het geldende bestemmingsplan.
De kaarten maken dus deel uit van die normen en een wijziging van de kaarten betekent dat voor die locatie een andere norm gaat gelden. Bijvoorbeeld in plaats van de regels voor het gemengd landelijk gebied worden regels voor bestaand stedelijk gebied van toepassing.

Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen "algemeen verbindende voorschriften". Het gaat dan om wetten- en andere officiële regels, waaronder ook de provinciale Verordening ruimte valt. Ook tegen deze wijziging van de Verordening ruimte is daarom geen beroep mogelijk.

3.1 Bevoegdheid aanpassing grenzen

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de Verordening ruimte in acht moet nemen, zou het zonder aanpassingen van de kaart van de verordening niet mogelijk zijn om het bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o. vast te stellen. Het plan zoals het er nu ligt is immers in strijd met de regels voor het NNB. Vaststelling is dus alleen mogelijk wanneer de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het plan er niet langer mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in de grenzen van het NNB in het kader van een gemeentelijk plan mogelijk te maken, bevat de verordening in artikel 5.5 een regeling waarbij wij onder voorwaarden deze grenzen kunnen wijzigen op verzoek.

In artikel 38.5 is de procedure hiervoor opgenomen. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe NNB-grenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan.

3.2 Natuurcompensatie

Indien het Natuur Netwerk Brabant aangepast moet worden ten behoeve van een plan, dient de aantasting van de natuur te worden gecompenseerd. Dit kan op de volgende manieren, een combinatie is ook mogelijk:

 • fysiek:
  Elders wordt door een initiatiefnemer nieuwe natuur gerealiseerd en in stand gehouden. Bij de berekening van de omvang van de compensatie wordt rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkelingstijd van de natuur die wordt aangetast. Omdat het enige tijd zal duren voor de nieuwe natuur 'volwassen' is, komt er een toeslag bovenop de oppervlakte aangetaste natuur.
 • financieel:
  Er wordt een berekening gemaakt van de kosten van compensatie en het bedrag dat hieruit volgt wordt gestort in een provinciaal Groenontwikkelfonds. Dit wordt gebruikt om gronden in het NNB aan te kopen en daar natuur te realiseren.

De voorschriften voor natuurcompensatie zijn te vinden in bijlage 1 "Relevante artikelen Verordening ruimte".

3.3 Bijkomende wijzigingen

3.3.1 Wijziging van andere structuur door aanpassing Natuur Netwerk Brabant

In de Verordening ruimte wordt de ruimtelijke hoofdstructuur gevormd door het bestaand stedelijk gebied, het Natuur Netwerk Brabant, de groenblauwe mantel en het gemengd landelijk gebied. Deze structuren sluiten op elkaar aan en overlappen niet.

Dit betekent dat een wijziging in één van deze legenda-eenheden ook gevolgen heeft voor de aangrenzende structuur. Er kan niet volstaan worden met het verwijderen van het NNB, dit zou namelijk een 'witte vlek' in de kaart opleveren - er moet op die plek ook een nieuwe legendaeenheid aan worden toegekend.

De hoofdregels voor toekenning van het vlak waar het NNB is verwijderd zijn als volgt:

 • 1. het vlak grenst ergens aan de groenblauwe mantel: het vlak wordt toegevoegd aan de groenblauwe mantel;
 • 2. het vlak raakt geen groenblauwe mantel, maar wel bestaand stedelijk gebied: het vlak wordt toegevoegd aan bestaand stedelijk gebied;
 • 3. het vlak was volledig omringd door gemengd landelijk gebied: het wordt toegevoegd aan gemengd landelijk gebied.
 • 4. het vlak wordt volledig omringd door NNB: de toekenning van de aanduiding is maatwerk.

In deze 'afgeleide' wijziging wordt bij deze herbegrenzing ook voorzien.

3.3.2 Wijziging van aanduidingen

Een aantal aanduidingen zijn niet relevant binnen het stedelijk gebied. Dit is het geval voor Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, Beperkingen veehouderij, Attentiegebied Natuur Netwerk Brabant en Cultuurhistorisch vlak. Daarom worden dergelijke aanduidingen indien zij op de gronden in kwestie aanwezig zijn ook meteen in dit besluit verwijderd. Andersom komt het ook voor, dat waar de structuur bestaand stedelijk gebied komt te vervallen, de genoemde aanduidingen worden toegevoegd zodat deze goed blijven aansluiten op de gewijzigde grens van het stedelijk gebied.

3.4 Regels Verordening ruimte Noord-Brabant raadplegen

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een beperkt aantal structuren en/of aanduidingen in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de Verordening ruimte Noord-Brabant te worden geraadpleegd:

 • voor de regels die van toepassing zijn op de gronden die bij dit besluit zijn aangeduid als bestaand stedelijk gebied, Natuur Netwerk Brabant, groenblauwe mantel en gemengd landelijk gebied;
 • omdat er nog andere aanduidingen en dus regels op dezelfde locatie van toepassing kunnen zijn.

Bijlage(n)

Bijlage 1 Relevante artikelen Verordening ruimte

Hoofdstuk 1 Wijziging van de structuur Natuur Netwerk Brabant

Artikel 5.5 Wijziging van de begrenzing op verzoek bij kleinschalige ingrepen

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant op verzoek van de gemeente wijzigen ten behoeve van een individuele, kleinschalige ingreep.
 • 2. Een verzoek om wijziging van de begrenzing, als bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een bestemmingsplan waaruit blijkt dat:
  • a. de voorgestelde ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van het Natuur Netwerk Brabant in het desbetreffende gebied;
  • b. de voorgestelde ingreep leidt tot een kwalitatieve of kwantitatieve versterking van de ecologische waarden en kenmerken van het Natuur Netwerk Brabant als geheel;
  • c. de voorgestelde ingreep is onderbouwd met een afweging van alternatieven;
  • d. de voorgestelde ingreep vergezeld gaat van zodanige maatregelen dat er sprake is van een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing;
  • e. de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen en de monitoring daarvan zijn verzekerd;
  • f. wordt voldaan aan de regels inzake het compenseren van verlies van ecologische waarden en kenmerken bedoeld in artikel 5.6 (compensatieregels).
 • 3. Artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering van het landschap) is niet van toepassing op een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid.
 • 4. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 38.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.

Artikel 5.6 Compensatie

 • 1. De op grond van de verordening verplichte compensatie vindt, naar keuze, plaats door:
  • a. fysieke compensatie, overeenkomstig artikel 5.7;
  • b. financiële compensatie, overeenkomstig artikel 5.8.
 • 2. De omvang van de compensatie wordt bepaald door de omvang van het vernietigde of verstoorde areaal en de ontwikkeltijd van de aangetaste natuur, conform de volgende indeling:
  • a. natuur met een ontwikkeltijd van 5 jaar of minder: geen toeslag;
  • b. tussen 5 en 25 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 1/3 in oppervlak;
  • c. tussen 25 en 100 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 2/3 in oppervlak;
  • d. bij een ontwikkelingsduur van meer dan 100 jaar: de toeslag in oppervlak is maatwerk;
  • e. bij verstoring van natuur: maatwerk.

Artikel 5.8 Aanvullende regels voor financiële compensatie

 • 1. De financiële compensatie wordt bepaald op grond van de omvang van de compensatieverplichting overeenkomstig artikel 5.6, tweede lid, en omvat de volgende kostenelementen:
  • a. kosten voor de planontwikkeling en planuitvoering;
  • b. kosten van de aanschaf van vervangende grond;
  • c. kosten van de basisinrichting;
  • d. kosten van ontwikkelingsbeheer gedurende de ontwikkelingstijd.
 • 2. De financiële compensatie wordt uiterlijk zes weken na de vaststelling van het bestemmingsplan gestort in de provinciale compensatievoorziening ter uitvoering van de geformuleerde compensatietaakstelling.
 • 3. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een rapportage vast waarin:
  • a. verantwoording wordt gegeven over de bestedingen uit het compensatiefonds van het afgelopen jaar;
  • b. een prioritering wordt gegeven aan de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant voor het toekomstige jaar.
Hoofdstuk 2 Procedure wijziging op verzoek

Artikel 38.5 Procedure wijziging van grenzen op verzoek

 • 1. Het voornemen om een verzoek te doen als bedoeld in artikelen 4.11, 5.3, 5.4, 5.5, 6.20, 8.3, 9.3, 11.2, tweede lid, 12.2, 13.2, derde lid, 14.2, vierde lid, 18.2, derde lid, 19.2, derde lid, 20.2, derde lid, en 25.2, maakt deel uit van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van een bestemmingsplan, waarbij in het ontwerp bestemmingsplan, indien van toepassing, de volgende gebiedsaanduidingen worden opgenomen:
  • a. gebiedsaanduiding: overig – in Verordening ruimte toe te voegen [naam gebiedscategorie];
  • b. gebiedsaanduiding: overig – in Verordening ruimte te verwijderen[naam gebiedscategorie];
  • c. gebiedsaanduiding - vanwege natuurcompensatie te realiseren natuur, beheertype [landelijke code].
 • 2. Een verzoek wordt na afloop van de terinzagelegging bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht, bij Gedeputeerde Staten ingediend en gaat vergezeld van een beschrijving waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze verordening gestelde voorwaarden waaronder wijziging van de begrenzing mogelijk is en, in voorkomende gevallen, van naar voren gebrachte zienswijzen.
 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van een verzoek als bedoeld eerste lid.
 • 4. Een bestemmingsplan ten behoeve waarvan de gemeente een verzoek om wijziging van de begrenzing heeft gedaan, wordt vastgesteld nadat Gedeputeerde Staten hebben besloten tot wijziging van de begrenzing.