direct naar inhoud van Bijlagen
Plan: Intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Oss 2010
Status: vastgesteld

Bijlagen

Uit de stukken die in het kader van de beroepsprocedure tegen de reactieve aanwijzing zijn overlegd en uit het verzoek tot intrekking van 23 mei 2012, is naar ons oordeel voldoende overtuigend aangetoond dat ter plaatse een in 2002 een bouwvergunning is verleend voor het vergroten en verbouwen van een recreatieverblijf, die in elk geval zeer geruime tijd als recreatiewoning wordt gebruikt.

In onze reactieve aanwijzing hebben wij aangegeven niet tegen een planologische legalisering van de recreatiewoning te zijn, mits hierbij invulling wordt gegeven aan hoofdstuk 4 van de Verordening ruimte.

In dat kader heeft familie van der Velden door adviesbureau BRO een onderzoek laten uitvoeren naar de te legaliseren functie in relatie tot de natuurwaarden ter plaatse. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in het rapport “Natuurwaardenonderzoek Wooijstraat/Molenstraat te Herpen” van 11 mei 2012. Na bestudering van dit onderzoek komen wij tot het oordeel dat wij de conclusies uit het rapport van BRO kunnen onderschrijven.

Wij zijn dientengevolge thans van mening dat de te legaliseren functie strekt tot het behoud, herstel en de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van het gebied, en geen natuurcompensatie en herbegrenzing van de EHS noodzakelijk maakt. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten van hoofdstuk 4 van de Verordening ruimte.